NORMES I CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER / ARRENDAMENT

 1. El titular del lloguer o arrendatari ha de ser major de 18 anys i serà responsable del material llogat. També haurà de posseir Document Nacional d’Identitat o Passaport.
 2. El Pagament del lloguer del material es farà per endavant, pel total del servei i en el moment de recollida d’aquest.
 3. Skadi Treks es reserva el dret d’exigir una fiança per a la retirada dels equips. La qual s’estableix en l’annex d’aquestes normes, que serà retornada al lliurament del material llogat.
 4. Les dades facilitades pel client, seran utilitzats per a la correcta prestació del servei contractat i passaran a formar part dels nostres fitxers de dades, podent en qualsevol moment per part del client, d’acord amb la llei, el seu accés, rectificació, cancel·lació mitjançant comunicació per qualsevol mitjà de l’arrendador.
 5. L’arrendatari declara estar en perfecte estat de salut i amb les condicions necessàries per a la pràctica de l’esport per al qual llogui el material.
 6. El material es recollirà i retornarà en la data, hora i lloc pactat per totes dues parts (arrendador i arrendatari). L’incompliment horari implicarà un recàrrec en el preu final. Sumant per cada dia de retard l’import fixat per a un dia de cada article llogat. El lliurament abans de la finalització del contracte no ocasionarà cap mena d’abonament o reemborsament.
 7. L’arrendatari és responsable d’estar assegurat amb una adequada cobertura contra riscos que es puguin presentar durant el període de lloguer. L’arrendador no es fa responsable de reclamacions per accidents, ferides, cops o danys ocasionats a si mateix o a tercers durant el període de lloguer, ni per causes de força major.
 8. Obligacions: Skadi Treks, es compromet a lliurar al client el material en condicions de funcionament i ús adequats. A revisar i comprovar cada material retornat, reclamant al client els possibles danys que es poguessin haver produït durant el seu període de lloguer.
 9. L’arrendatari està obligat a tenir bona cura i prendre totes les precaucions necessàries per a protegir el material.
 10. Queda prohibit cedir, vendre, permutar o rellogar el material de muntanya arrendat.11.L’arrendador podrà rescindir unilateralment el contracte abans de la data de la seva conclusió en cas d’incompliment greu per part de l’arrendatari en l’ús i cura del material. En aquest cas l’arrendador podrà prendre possessió immediata del material en el lloc que es trobi, sense que tingui dret l’arrendatari a cap mena de reclamació o indemnització.
 11. L’arrendatari podrà prorrogar la durada del contracte actual comunicant-lo per les vies citades anteriorment a l’arrendador, abans de la data de terminació pel mateix i sempre que hi hagi disponibilitat per a tornar a rellogar-lo.
 12. L’arrendatari es compromet expressament a abonar a l’arrendador els càrrecs que corresponguin als preus de les tarifes vigents especificades en el contracte actual pel temps de disposició del material que inclouen imposats legalment aplicables, així com els costos de reposició o qualsevol altre afegit citat anteriorment.
 13. El material es retornarà en les mateixes condicions de lliurament, en cas de no ser així, l’arrendatari ha d’informar dels danys esdevinguts. Els costos de reposició i els seus accessoris en cas de robatori, furt, perduda, danys irreparables, imposats per l’arrendador inclosos en l’annex d’aquestes normes són acceptats per l’arrendatari en el moment en què es realitza la transacció.
 14. Els càrrecs extres per algun dels motius citats anteriorment es comunicaran a l’arrendatari en la major brevetat possible, i a partir d’aquest moment hauran de ser satisfets en un termini de 72 hores.
 15. Legislació aplicable i jurisdicció. La relació entre Skadi Treks, SL i l’arrendatari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.
 16. Política de privacitat i protecció de dades.

Informació sobre la política de privacitat i protecció de dades: D’acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), vostè consent en què les seves dades siguin recopilades i tractats per SKADI TREKS SL, amb la finalitat de prestar-li els serveis acordats i gestionar les tasques administratives, comercials i fiscal/comptables que es derivin, tal com s’indica en la informació sobre protecció de dades.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: SKADI TREKS, S.L.

Finalitat: Gestió de les dades necessàries per a poder prestar els Serveis per vostè sol·licitats.

Legitimació: L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les dades.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com uns altres que pugui tenir reconeguts, en Skadi Treks sl, c/alguer, 7 Tarragona o per correu electrònic botiga@skaditreks.com